Κέντρο Εφαρμογών Υγραερίου

Σύγκριση του Υγραερίου με άλλα καύσιμα

 
Το υγραέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή προστίθεται αργότερα για να γίνει αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Δεν είναι τοξικό και είναι βαρύτερο από τον αέρα. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε υγρή μορφή υπό πίεση  μέσα σε δεξαμενές και φιάλες.Το υγραέριο που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου και έτσι δημιουργείτε υψηλός αριθμός οκτανίων.
 
Στην Ελληνική αγορά, τα είδη υγραερίου που κυκλοφορούν είναι : το εμπορικό βουτάνιο, το εμπορικό προπάνιο και το μίγμα τους ( περίπου 80% βουτάνιο και 20% προπάνιο).
 

Οι αέριες καύσιμες ύλες, συνεπώς και το υγραέριο, αποτελεί εξιδανικευμένα καύσιμα διότι είναι έτοιμα για καύση, δηλαδή πληρούν τις ιδεώδεις  συνθήκες καύσης, που απαιτούν την καύσιμη ύλη σε αέρια κατάσταση. Παραθέτουμε στη συνέχεια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου έναντι των υγρών καυσίμων τα οποία καλείται να υποκαταστήσει:

  • καλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης και συνεπώς εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία στο κόστος καυσίμου
  • άνεση στον έλεγχο και χειρισμό της παροχής υγραερίου ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη ζήτηση θερμότητας, μεταβολής θερμοκρασίας και μορφής της φλόγας
  • χαμηλότερο κόστος διαχείρισης καυσίμου
  • χαμηλότερο κόστος συντήρησης εξοπλισμού
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην περιβαλλοντική διάταση της χρήσης Υγραερίου καθώς πρόκειται για εξαιρετικά καθαρό καύσιμο του οποίου η χρήση πρέπει να αυξηθεί για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ήδη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει κάνει βήματα για την εισαγωγή Οδηγιών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το υγραέριο λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα σε σχέση με τα υγρά καύσιμα παράγει σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο προκαλεί το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, ενώ η Όξινη Βροχή που οφείλεται στο διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια αζώτου (NOX ), αποτρέπεται στο μεγαλύτερο βαθμό καθώς το υγραέριο περιέχει αμελητέο θείο (S) και παράγει σε αμελητέα επίπεδα οξείδια του αζώτου. Παράλληλα το υγραέριο απαλλαγμένο από όλα  τα στερεά κατάλοιπα δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης συσκευών και μονάδων με πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης οπότε μειώνονται ακόμη περισσότερο οι ανεπιθύμητες εκπομπές.
 

Συγκριτικός Πίνακας

Είδος Ισχύς Απόδοση Ωφέλιμο Βουτάνιο C4H10
Πετρέλαιο 8200 Kcal/Lt 80% 6560  Kcal/Lt
Μαζούτ (1500) 9350 Kcal/Kg 80% 7480  Kcal/Kg
Μαζούτ (3500) 9250 Kcal/Kg 80% 7400Kcal/Kg
Φυσικό Αέριο 8000 Kcal/m³ 95% 7600  Kcal/m³
Βουτάνιο 10900 Kcal/Kg 95% 10355Kcal/Kg
Προπάνιο 11000 Kcal/Kg 95% 10.450 Kcal/Kg
Μίγμα 10920 Kcal/Kg 95% 10374Kcal/Kg

'Αρα 1Kg υγραερίου δίνει ίση ενέργεια με:

  • 1.60 Lit ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  • 1,39 Kg ΜΑΖΟΥΤ 1500
  • 1.40 Kg ΜΑΖΟΥΤ 3500
  • 1.375 m3 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C3H6, ή βουτάνιο C4H8, ή μίγμα των δύο) υπάρχει σε αέρια κατάσταση.
Σημείο βρασμού: προπανίου - 42 oC και βουτανίου - 0,5 οC
Σε υγρή μορφή υπάρχει μόνο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή υπό πίεση.
Σε υγρή μορφή καταλαμβάνει το 1/250 περίπου του όγκου του αερίου και μπορεί έτσι να αποθηκευτεί πιο εύκολα στα δοχεία.
Συνήθως, αποθηκεύεται σε υγρή μορφή υπό πίεση σε χαλύβδινες δεξαμενές και φιάλες
 
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Εγκαταστάσεις υγραερίου έδώ: pdf Σχετικά με τις εγκατασάσεις υγραερίου
Διαβάστε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά  με το κόστος θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες εδώ: pdf Έρευνα Ε.Μ.Π
Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλη βιομηχανιών-βιοτεχνιών) pdf LPG ΦΕΚ
LPG κίνησης (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε) pdf LPG κίνησης (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε)
LPG μίγμα (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε) pdf LPG μίγμα (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε
Προπάνιο (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε) pdf Προπάνιο (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε)
Βουτάνιο (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε) pdf Βουτάνιο (Ελληνικά Πετρελαι Α.Ε)
 

 

Τηλ.: 26510-78556 Fax: 26510-21630 Διεύθυνση: Λεωφ. Γ. Παπανδρέου 24 Τ.Κ 45444, Ιωάννινα, Χάρτης


CampingGaz Partner

ugraerio.gr © 2013 - 2024 powered by C O D E W I L D Supported Browsers  HTML 5 support  CSS3 support Επιστροφή στην κορυφή